„Nie pal przy mnie proszę!” – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Cel główny: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.
Cele szczegółowe programu:
• uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
• kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
• uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe ,
• uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem tytoniu,
• wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Realizatorzy:
• nauczyciele w szkołach realizujących program,
• inni przedstawiciele środowiska szkolnego.
Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:
• uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
• wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą
• wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

Harmonogram realizacji programu