Dzień 23 czerwca 2022 roku był ostatnim dniem nauki dla klas ósmych w Szkole Podstawowej w Łętowni. Podczas uroczystości zakończenia szkoły, nastąpiło przekazanie sztandaru przez absolwentów już szkoły – uczniom klas siódmych. Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor Marta Radomska, która wręczyła  najzdolniejszym uczniom nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Pani Dyrektor wręczyła także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniającym się w nauce, a do „Złotej Księgi” wpisali się uczniowie, którzy przez okres pięciu lat nauki w szkole podstawowej otrzymywali świadectwa z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie. W podzięce za trud włożony w kształcenie i wychowanie, ósmoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny.